Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

ul. Karola Szymanowskiego 19

47-206 Kędzierzyn-Koźle

tel/fax: 77 482 36 72

.

 

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

Start

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 

ANNA ZALEWSKA

Warszawa, 24 sierpnia 2016 roku

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty

Już za kilka dni rozpoczniemy nowy rok szkolny 2016/2017. Znów w ławkach zasiądą uczniowie, usłyszymy szkolny dzwonek, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy oświaty wrócą do swoich zajęć. Przed Państwem – jak co roku – czas wytężonej pracy. Życzę, aby przyniosła ona wiele satysfakcji.

Wśród najważniejszych decyzji porządkujących system edukacji, które będą realizowane od nowego roku szkolnego 2016/2017 wymienić można m.in.: zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, likwidację sprawdzianu dla szóstoklasistów, możliwość niezależnego odwoływania się od wyników egzaminów maturalnych, usunięcie restrykcyjnego rozporządzenia dotyczącego sklepików szkolnych czy ujednolicenie terminów organizacji roku szkolnego.

Dodatkowo od 1 września br. zlikwidowany został obowiązek realizacji tzw. „godzin karcianych” w dotychczasowej formule. Po zmianie oferta zajęć dodatkowych będzie lepiej dostosowana do faktycznych potrzeb uczniów. Jednocześnie nauczyciele nie będą już dodatkowo rejestrowali i wskazywali tych godzin w prowadzonej szkolnej dokumentacji. Działania te mają na celu ograniczenie biurokracji w szkole i rejestrowanie tylko tych zajęć, które wprost wynikają z przepisów prawa oświatowego.

Ponadto, uelastyczniono zależności pomiędzy osiąganiem efektów kształcenia, a sztywnym wymiarem godzin przeznaczonych na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Należy bowiem pamiętać, że zdarzają się różne sytuacje losowe, które powodują, że nie zawsze jest możliwa realizacja - przez danego nauczyciela - wszystkich godzin lekcyjnych, co wcale nie oznacza w konsekwencji braku zrealizowana programu nauczania. Dyrektorzy nie będą więc musieli odnosić się do braku ścisłej i sztywnej korelacji pomiędzy sumą godzin danego przedmiotu a liczbą wynikającą z ramowego planu nauczania.

Ufam i wierzę, że każdy dyrektor szkoły uczyni wszystko, aby ewentualna nieobecność nauczyciela /nie rzutowała na płynność i efektywność procesu kształcenia ucznia. Ważne jest bowiem, aby uczniowie kończący dany etap edukacyjny, opanowali wiadomości i umiejętności ustalone w podstawie programowej.

W trosce o stworzenie jak najlepszych warunków dla dzieci sześcioletnich, podjęłam działania zmierzające do wzmocnienia finansowego od stycznia 2017 r. organizacji wychowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich. Planuję znaczny wzrost kwot przekazywanych z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie wychowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich.

Pod koniec czerwca br. podczas konferencji podsumowującej Ogólnopolską Debatę o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” w Toruniu wskazałam kierunki zmian w edukacji. Poinformowałam o propozycjach i sugestiach, które były wynikiem wielu spotkań z przedstawicielami oświaty, w tym w szczególności: nauczycielami, uczniami, rodzicami, samorządowcami, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i wieloma innymi osobami zainteresowanymi tematami edukacyjnymi. Przedstawiłam wnioski, które stały się punktem wyjścia do planowanych rozwiązań. Nadszedł czas przełożenia planów na konkretne działania.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej dobiegają końca prace nad projektowaniem szczegółowych rozwiązań dotyczących zmian w systemie oświaty. Ich celem jest odbudowa właściwych warunków do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach. Chcemy, aby w połowie września projekty zostały przekazane do konsultacji społecznych. Także na tym etapie liczę na Państwa uwagi, które mogą wpłynąć na kształt nowego ustroju szkolnego.

Równolegle będziemy pracowali nad podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – dla uczniów szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych – liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły pierwszego i drugiego stopnia i technikum. Z podstawą programową powiązane są ramowe plany nauczania - i tu planujemy zmiany, które będą dobre dla dzieci i młodzieży, a Państwu pomogą w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Tu również będziemy oczekiwać sugestii z Państwa strony.

Pierwszy etap zmian, to przede wszystkim rozpoczęcie od 1 września 2017 r. wdrażania nowej struktury szkół. Planowane rozwiązania w tym zakresie zakładają działania bezpieczne dla organizacji roku szkolnego 2017/2018 chroniące warunki nauki uczniów i pracy nauczycieli.

Od 1 września 2017 r. z mocy prawa, sześcioletnie szkoły podstawowe przekształcą się w ośmioletnie szkoły podstawowe, rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów, uruchomione zostaną pierwsze klasy szkoły branżowej I stopnia. Projektowane rozwiązania ustawowe przewidują dogodne dla organów prowadzących możliwości dostosowania do nowej struktury szkół. Plan wdrożenia nowego ustroju szkolnego zakłada także stabilne rozwiązania przejściowe, wspomagające i usprawniające proces przekształceń. Przewiduje się na przykład funkcjonowanie ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi do czasu ich wygaszenia. Może ona powstać z połączenia odrębnych szkół lub na bazie obecnie działającego zespołu, a także w wyniku przekształcenia samodzielnego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową. Gminy i powiaty zaplanują i wdrożą niezbędną korektę sieci szkolnej na podstawie jednej uchwały. Większość przekształceń niesamorządowych szkół publicznych nie będzie wymagała składania wniosków o zmianę wcześniej uzyskanego zezwolenia lub uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty czy zgody jednostki samorządu terytorialnego na przekształcenie szkoły.

Przeprowadzenie szkół przez proces przekształceń powierzone zostanie doświadczonej oświatowej kadrze kierowniczej. Dlatego w tym okresie, z mocy prawa, szkołami zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy. W przypadku zakończenia kadencji przed końcem okresu przejściowego, samorządy będą mogły przedłużyć powierzenie tej funkcji obecnemu dyrektorowi.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach aktualnie funkcjonujących, od 1 września 2017 r. z urzędu staną się nauczycielami szkół tworzonych w ramach nowego systemu. Oznacza to, że np. nauczyciele gimnazjum, które zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, z urzędu staną się nauczycielami szkoły podstawowej.

Doceniając Państwa odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę wychowawczą i dydaktyczną, dostrzegam potrzebę godniejszego za nią wynagrodzenia, podjęłam działania zmierzające do budowy nowych rozwiązań finansowych w zakresie kształtowania płac nauczycielskich. Chcę, aby były one adekwatne do współczesnych warunków ekonomiczno-społecznych, a zarazem motywujące do doskonalenia warsztatu pracy na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i wychowania w szkole. Planuję wypracowanie nowych rozwiązań przy bliskiej współpracy z nauczycielskimi związkami zawodowymi oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

Nowy rok szkolny 2016/2017 to nowe wyzwania i pierwszy etap istotnych zmian w systemie edukacji. Najważniejsze z nich przewidziane są na rok szkolny 2017/2018.

Wierzę, że planowane działania w istotny sposób przełożą się na poprawę warunków kształcenia w polskiej szkole. Życząc udanego nowego roku szkolnego, pełnego satysfakcji z pracy z uczniami, zachęcam do aktywnego włączenia się do prac nad ostatecznymi rozwiązaniami dotyczącymi polskiej edukacji.

 

 

W naszej szkole trwają półkolonie letnie, dzieci korzystają z wielu atrakcji zorganizowanych specjalnie dla nich. Są to nie tylko zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe ale także wyjazdy i spotkania z ciekawymi ludźmi. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

 

Życzymy słonecznych, bezpiecznych wakacji, wielu pozytywnych wrażeń,

ciekawych przygód i baaardzo dużo beztroskiego wypoczynku.

Do zobaczenia we wrześniu!

W piątek 24 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016

Uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście zgromadzili się na boisku szkolnym. Najpierw nastąpiło przywitanie pocztu sztandarowego, potem podziękowania uczniów Gościowi za pomoc w tym, że rozpoczęła się przebudowa boiska - o czym powiedziała też w swoim uroczystym przemówieniu Pani Dyrektor. W skróconym - ze względu na upał czasie - wychowawcy przedstawili tylko zgromadzonym najlepszych uczniów, po czym wszyscy rozeszli się do sal lekcyjnych. Tutaj odbyło się wręczanie świadectw, nagród oraz podziękowania i pożegnania. 

Zapraszamy do galerii.

 

Zapraszamy do galerii.

Zakończenie nauki w szkole podstawowej to dla szóstoklasistów ważne wydarzenie.

Nie inaczej jest w naszej szkole. W podniosłej atmosferze absolwenci przekazują sztandar młodszym kolegom, składają ślubowanie. Jest też przemówienie Pani Dyrektor, potem najlepsi uczniowie odbierają nagrody - a ich rodzice szczególne podziękowania.

 Specjalnym punktem uroczystości jest zawsze ogłoszenie absolwenta roku - została nim Marianna Osowska. Całemu wydarzeniu zwykle towarzyszy oprawa artystyczna - tym razem były bardzo nowoczesne tańce, śpiew i recytacje...

 

Nie przeszkodził upał.... choć tego popołudnia, 23 czerwca, w sali gimnastycznej było naprawdę nieznośnie gorąco!

Gimnazjaliści, mimo to, niezwykle pięknie zatańczonym polonezem rozpoczęli uroczystość pożegnania szkoły. W części oficjalnej znalazły się jak w każdym zakończeniu - przekazanie sztandaru, ślubowanie absolwentów, przemówienie Pani Dyrektor i Przewodniczącego Rady Rodziców, uroczyste wręczenie nagród, świadectw i podziękowań dla rodziców. Ogłoszono też tegorocznego absolwenta roku w gimnazjum - został nim Kacper Konieczny.

Ważnym elementem takiej uroczystości jest zawsze tzw. część artystyczna. W tym roku gimnazjaliści zorganizowali galę, na której wręczali wybranym nauczycielom Złote Kule za ich osiągnięcia - na przykład w ilości wpisanych uwagbycia wyrozumiałym lub posiadania dużego poczucia humoru... Oczywiście towarzyszyły temu występy utalentowanych absolwentów - wokalne i instrumentalne. Całą uroczystość zakończyło ponowne odtańczenie poloneza.

 A potem zrobiło się tak smutno, że to już... po wszystkim... trzeba się pożegnać...

Zapraszamy do galerii.

18 czerwca w Kędzierzynie – Koźlu odbył się Międzynarodowy Turniej Beninca UKS Feniks CUP, w którym wzięli udział reprezentanci naszego klubu UKS KŁODNICA. Najlepiej wypadł Tymoteusz Cybulski, który zdobył brązowy medal i stanął na trzecim stopniu podium. GRATULACJE!

Liczna grupa, bo aż 32 uczniów reprezentowało naszą szkołę w turnieju, który odbył się w hali sportowej Śródmieście .

Odnieśliśmy na tym turnieju ogromny sukces - zdobyliśmy cztery puchary w poszczególnych kategoriach, na sześć możliwych i aż 12 medali, czyli połowa należała do uczniów naszej szkoły.

A OTO WYNIKI NASZYCH NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW:

Turniej o Puchar Dyrektora w PSP nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu w kat. U – 9 chłopców, 16 czerwca 2016

I miejsce Wojciech Budny 

II miejsce Tymoteusz Cybulski 

III miejsce Paweł Jurek

III miejsce Tymon Antos

Turniej o Puchar Dyrektora w PSP nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu w kat. U – 9 dziewcząt, 16 czerwca 2016

III miejsce Malwina Zamczewska 

III miejsce Martyna Zamczewska 

II miejsce Julia Kaczor 

III miejsce Roksana Gola

Turniej o Puchar Dyrektora w PSP nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu w kat. U – 11 chłopców, 16 czerwca 2016 

I miejsce Igor Jasek 

Turniej o Puchar Dyrektora w PSP nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu w kat. U – 13 dziewcząt, 16 czerwca 2016

I miejsce Nicole Kowaczek

III miejsce Julia Malerczyk

Turnieju o Puchar Dyrektora w PSP nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu w kat. U – 13 chłopców, 16 czerwca 2016

I miejsce Tomasz Wójcik 

Zapraszamy do galerii.